Τρόπος τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών - χρόνος διαφύλαξής του.

κατηγορία: Ειδήσεις - Ανακοινώσεις
Εκτύπωση
ημ. καταχώρησης: 02-06-2010

Απαντώντας στο 748/19-2-2003 έγγραφό σας, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτό θέματα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών καταχωρείται χωριστά για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο αυτού, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του.

Εξάλλου με την περ. στ΄ της παρ, 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ?αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η υποχρέωση αναγραφής στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών του α/α και της αξίας της εκδοθείσας απόδειξης παροχή υπηρεσιών, καταλαμβάνει μόνο τις αποδείξεις που εκδίδονται αθεώρητες με βάσει την Α.Υ.Ο.Ο. Π.ΟΛ. 1166/2002.

2. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών, που τηρούν οι οδοντίατροι, διατηρείται έξι χρόνια από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, της οποίας οι καταχωρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

3. Τέλος, όσον αφορά τη γραμμογράφηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, σας γνωρίζουμε ότι μπορεί να τηρηθεί με οποιαδήποτε γραμμογράφηση αρκεί να προκύπτουν από αυτό όλα τα δεδομένα δηλαδή το ονοματεπώνυμο του ασθενή, η χρονολογία επίσκεψης και η διεύθυνσή του, κ.λ.π.
Εφόσον χρησιμοποιείτε βιβλίο με προεκτυπωμένους τίτλους, μπορείτε να τροποποιήσετε τους τίτλους που αναφέρονται σε προαιρετικό περιεχόμενο και στη θέση αυτή να καταχωρούνται η αύξοντες αριθμοί και αξίες των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται.


επιστροφή στη κατηγορία Ειδήσεις - Ανακοινώσεις