Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους οδοντιάτρους

κατηγορία: Ειδήσεις - Ανακοινώσεις
Εκτύπωση
ημ. καταχώρησης: 02-06-2010

Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν.3052/24.9.2002   (ΦΕΚ 221 Α?), θεσπίστηκε η τήρηση πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους οδοντίατρους και τις οδοντιατρικές εταιρείες, η τήρηση του οποίου δεν επιβάλει καμία πρόσθετη φορολογία, ούτε επηρεάζει τον καθορισμό ή τον τρόπο καταβολής της αμοιβής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει από 1.1.2003 και δεν αντιμετωπίζεται περίπτωση ανάκλησής της.

Με εγκύκλιο (1099747/840/ΠΟΛ.1271/12-12-2002), δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3052/2002, για την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών. Μετά την συνάντηση με τους εκπροσώπους σας, διευκρινίζονται και συνοψίζονται τα θέματα που τέθηκαν:

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων - εξόδων ή χωριστά
Έχει ήδη παρασχεθεί η ευχέρεια να μη θεωρηθεί ιδιαίτερο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, αλλά να χρησιμοποιηθεί το ήδη τηρούμενο χειρόγραφο βιβλίο εσόδων ? εξόδων, που έχει θεωρηθεί μέχρι της 31.12.2002, το οποίο θα τηρείται παράλληλα και
ως βιβλίο ασθενών, δηλαδή να ορισθούν συγκεκριμένες χωριστές σελίδες στο τέλος του βιβλίου εσόδων ? εξόδων και να τηρούνται ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών.

Εξαιρετικά για τη διευκόλυνση των υπόχρεων, για το πρώτο διάστημα εφαρμογής και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2003,παρέχεται επιπλέον η ευχέρεια, να χρησιμοποιηθούν οι θεωρημένες τελευταίες σελίδες μηχανογραφικά τηρούμενου βιβλίου εσόδων ? εξόδων, ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών με δυνατότητα ενημέρωσής του χειρόγραφα.

Σημειώνεται ότι, όταν εξαντληθεί ο χώρος που έχει ορισθεί ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών ή το χειρόγραφο βιβλίο εσόδων ? εξόδων, είναι δυνατόν να θεωρηθούν είτε δύο νέα βιβλία, ένα εσόδων ? εξόδων και ένα επίσκεψης ασθενών, είτε να θεωρηθεί ένα χειρόγραφο συνενωμένο «Βιβλίο επίσκεψης Ασθενών ? Εσόδων ? Εξόδων».

Στη μηχανογραφική τήρηση του βιβλίου εσόδων ? εξόδων, για πράξεις (καταχωρήσεις) από 1.1.2003 και δεδομένης της κατάργησης της θεώρησής του(θεωρείται μηνιαία κατάσταση), πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, είτε χειρόγραφο είτε μηχανογραφικό. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, εάν το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται μηχανογραφικά πρέπει να εκτυπώνεται σε θεωρημένο χαρτί, με την είσοδο του ασθενή στο χώρο της εξέτασης.

Για το πρώτο διάστημα εφαρμογής , τυχόν καταχωρήσεις των δεδομένων του βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο βιβλίο εσόδων ? εξόδων με διαφορετικό τρόπο δεν θα επισύρουν πρόστιμο, θεωρούμενες ως μικροπαρατυπίες.

Περιεχόμενο ? δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών                     

1)Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. 2)Δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσής του όταν ο ασθενής βρίσκεται στο χώρο αναμονής, 3)Ενημερώνεται μόνο για τους ασθενείς που εισέρχονται στο χώρο της εξέτασης ή της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών. Φορολογικός έλεγχος εντός του χώρου εξέτασης ή παροχής υπηρεσιών δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της νοσηλείας.
Καταχωρούνται δε σε αυτό, όλες οι περιπτώσεις, έστω και εάν πρόκειται για έλεγχο και πιθανή ιατρική περίθαλψη, ή  για έκτακτη επίσκεψη με σκοπό τη βελτίωση ή προσαρμογή, που η κυρίως υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρωθεί  στο παρελθόν.
Αυτονόητο είναι ότι, στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται τα στοιχεία του ασθενή και όχι άλλων προσώπων (συνοδών μικρών παιδιών κ.λπ.) που απλά βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης μαζί με τον ασθενή.

Συνεχιζόμενες επισκέψεις (θεραπείες)      

Στις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ολοκληρώνονται ύστερα από πολλές επισκέψεις έχει δοθεί η δυνατότητα, το πρόσθετο βιβλίο να ενημερώνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας (πρώτη επίσκεψη του ασθενή) με ένδειξη ? σημείωση «συνεχίζονται οι επισκέψεις» και όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία να συμπληρώνεται στην αρχική καταχώριση η ημερομηνία που ολοκληρώνεται η υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιάμεσες επισκέψεις δεν απαιτείται να καταχωρούνται.

Παροχή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή  

Για τη παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών χωρίς αμοιβή (δωρεάν) θα γίνεται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο ασθενών και θα εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη «δωρεάν», ενώ στις περιπτώσεις που αφορούν έλεγχο για πιθανή οδοντιατρική φροντίδα για τις οποίες ενημερώνεται το πρόσθετο βιβλίο, και δεν υπάρχει απαίτηση αμοιβής, δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών «δωρεάν», αλλά πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο η ένδειξη «έλεγχος».

Ειδικά, όσον αφορά τους ορθοδοντικούς, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της άσκησης της δραστηριότητας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα. Είναι δυνατόν, το στάδιο μετά την πρώτη ή τις πρώτες επισκέψεις «ελέγχου» του ασθενή, κατά το οποίο, συνήθως απλώς διαπιστώνουν  απαραίτητες επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν από (άλλο) οδοντογιατρό ή παρακολουθούν μόνο προληπτικά τον ασθενή, να αντιμετωπίζονται κατά την τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, ως παροχή υπηρεσίας που διαρκεί με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις - έλεγχος», εφόσον δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή. Όταν αρχίσουν οι ορθοδοντικές υπηρεσίες γίνεται νέα καταχώρηση με τη χρονολογία αυτή και τα στοιχεία του ασθενή με την παρατήρηση «συνεχίζονται οι επισκέψεις ? υπηρεσίες ορθοδοντικής».

Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών           

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν πλέον οι οδοντίατροι, ύστερα και από την υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών είναι αθεώρητες, για όσες συναλλαγές καταχωρούνται στο  βιβλίο επίσκεψης ασθενών. Τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται εκτός ιατρείου, δεν καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών και για αυτές εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις.

Έκδοση αθεώρητων αποδείξεων

Για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,   πριν την πρώτη έκδοση αθεώρητων  στοιχείων, κατάστασης εις διπλούν, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση της έδρας, η κατηγορία των βιβλίων, το επάγγελμα το είδος και ο αύξων αριθμός έναρξης της αρίθμησης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδονται αθεώρητα. Η υποβολή για πρώτη φορά της κατάστασης αυτής, γίνεται στο χρόνο που πρόκειται να προβεί ο υπόχρεος στην έκδοση αθεώρητων, όταν δηλαδή εξαντληθούν τα θεωρημένα αποθέματα, γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο 2003, 2004 κ.λπ. Οι αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, πρέπει να αναγράφουν εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα, τη φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1166/2002».

Εντός της επόμενης ημέρας έκδοσής τους, καταχωρείται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, η αξία και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος στοιχείου.

Εάν η είσπραξη του ποσού αφορά περισσότερες από μία καταχωρήσεις ? επισκέψεις ασθενών, τα παραπάνω στοιχεία θα αναγράφονται σε όλες τις καταχωρήσεις του ασθενή.
Τέλος, διευκρινίζουμε ότι, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών, δεν επηρεάζει τον τρόπο καταβολής της αμοιβής, τον τρόπο και χρόνο έκδοσης των στοιχείων καθώς και το περιεχόμενό τους και ότι, δεν τίθεται όριο έκδοσης αποδείξεων «δωρεάν», που ως πραγματικό γεγονός, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών,  κρίνεται από τον αρμόδιο έλεγχο.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία θα είμαστε στη διάθεσή σας.


επιστροφή στη κατηγορία Ειδήσεις - Ανακοινώσεις